28 maja 2002 roku odbyła się w Bibliotece Publicznej w Suwałkach promocja książki pod red. Stanisława Czygiera "Wybrane problemy kształcenia zawodowego". Zaproszeni goście, autorzy i przedstawiciele sponsorów spotkali się by ujrzeć rzadko w naszym środowisku wydawaną tego typu publikację. Wydawcą jest Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Druk i oprawa Ośrodek Politechniczny w Suwałkach

P5281637.JPG (359020 bytes)P5281639.JPG (317565 bytes)P5281641.JPG (354132 bytes)

  
   Oto fragment recenzji:

"Sądzę, że zainteresuje ona wiele osób: sięgną po nią nauczyciele uczący w średnich szkołach zawodowych, gimnazjach jak i też wyższych klasach szkół podstawowych, przeanalizuje treści w niej zawarte nadzór pedagogiczny i osoby profesjonalnie związane z oświatą. Jako że publikacja stanowi w głównej mierze efekt pracy suwalczan, ludzi dobrze znanych w środowisku lokalnym, więc można być pewnym tego, że inni mieszkańcy miasta także wykażą zainteresowanie."

prof. dr hab. inż. Stanisław Jurewicz

Żeby zachęcić do zajrzenia na strony tego wydania przytoczę SPIS TREŚCI

          STANISŁAW JUREWICZ. Od recenzenta
          ELŻBIETA BARANOWSKA. Wstęp

 1. DOSKONALENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

  JAN BIELECKI. Stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego w Suwałkach
  STANISŁAW CZYGIER. Wyniki badań ankietowych nauczycieli kształcenia zawodowego
  KAZIMIERZ DZIERŻEK, JAROSŁAW SIDUN. Wykorzystanie informatyki w dydaktyce
  ANDRZEJ RODAK, HALINA KOZIKOWSKA. Forma i struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów szkół zawodowych
  WIESŁAW BALONIS, STANISŁAW CZYGIER. System jakości kształcenia w zreformowanej szkole zawodowej
  LONGIN BEDNAREK, TERESA STRZAŁA. Bursa szkolna jako placówka szkolno-wychowawcza, wspomagająca rozwój intelektualny, kulturalny i emocjonalny wychowanków
  HALINA PLISZKA. Wykorzystanie technologii informatycznej w szkołach podstawowych
 2. PROPOZYCJE METODYCZNE NAUCZYCIELI

  DANUTA STASZCZYK, ANDRZEJ STASZCZYK.
  Zastosowanie metod aktywizujących na lekcjach powtórzeniowych 
  MIROSŁAW SONDEJ. Jak zdobyć tytuł "Samochodowej szkoły roku ?"
  REGINA CIBOROWSKA. Wykorzystanie metody projektów na lekcjach przedmiotów zawodowych
  ALICJA ZYSKOWSKA. Scenariusz lekcji z przedmiotu gastronomiczna z obsługą konsumentów
  EWA DOMORADZKA, EWA FRYDRYCH. Badanie fizyczne wody w rzece Czarna Hańcza 
  STANISŁAW CZYGIER. Scenariusz zajęć prowadzonych w formie turnieju
  EWA TYCZKOWSKA. Bezrobocie - przyczyny, rodzaje, skutki i walka z nim
  JAROSŁAW MROZEK, DARIUSZ POULAKOWSKI. Centrum Kształcenia Praktycznego - nowoczesna kużnia zawodów
  DOROTA DZIERŻEK. Młodzież współczesna i jej główne problemy
 3. ANEKSY

  Charakterystyka umiejętności kluczowych
  Sugestie do przygotowania przedmiotowego systemu wymagań
  Operacjonalizacja ogólnych celów nauczania
  Taksonomia celow nauczania
  Lista czasowników operacyjnych
  Plan Metodyczny
  Lista typowych zachowań nauczycieli
  Test II Olimpiady Techniki Samochodowej
  Ankieta skierowana do nauczycieli kształcenia zawodowego
 4. SPONSORZY

  Litpol - Malow
  Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
  Studium Informatyki w Zarządzaniu i Biznesie Politechniki Białostockiej
  Księgarnia "KRUK" w Suwałkach
  Ośrodek Politechniczny w Suwałkach

 

 Suwałki 28 maja2002