Podstawa prawna organizacji nauki zawodu
 
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122,poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz.273. i Nr 80, poz. 542)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054, z 2002r. Nr 14, poz. 131, Nr 127, poz. 1093 oraz z 2003r. Nr 2, poz. 21)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 63, poz. 571)
 • Rozporządzenie w sprawie ramowych programów nauczania
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 01 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 988 oraz z 2003r. Nr 192, poz. 1875)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 oraz z 2003r. NR 104, poz. 965, Nr 141, poz. 1362)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 03 lutego 2003r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2003r. Nr 49, poz. 411)

Podstawa prawna organizacji nauki zawodu młodocianych
 
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz. 92, z 1997r. Nr 121, poz. 769 i poz. 770 oraz z 2001r. Nr 129, poz. 1445)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 oraz z 2002r. Nr 197, poz. 1663)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 222, poz. 1868)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2003r. Nr 20, poz. 171)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 24 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie (Dz. U. Nr 118, poz. 1259 oraz z 2002r. Nr 46, poz. 434 oraz z 2003r. Nr 49, poz. 412)